امروزه آموزش و بهسازي منابع انساني به عنوان يكي از استراتژي هاي اصلي دستيابي به سرمايه انساني ، و سازگاري مثبت با شرايط تغيير به عنوان دو مزيت رقابتي سازمان ها قلمداد مي شود ، و از اين رو داراي جايگاه و اهميت بالايي براي بقاء و توسعه سازماني ميباشد. آموزش نوعي سرمايه گذاري مفيد و عاملي كليدي در توسعه محسوب مي شود و چنانچه بدرستي و شايستگي برنامه ريزي و اجرا شود ، بازده اقتصادي قابل ملاحظه اي خواهد داشت. اصول مديريت كيفيت كه مبناي استاندارد هاي سري ISO 9000 مي باشد نيز بر اهميت مديريت منابع انساني و نياز به آموزش مناسب تا كيد دارد.

 
اخبار و اطلاعيه ها قوانين و بخشنامه ها کتابخانه الکترونيکي
جام فردي سيستم جام جام استاد
 
نظرات و پيشنهادات مدير سيستم تماس با ما
 
Copyright By ArangIT 2006 نسخه برنامه : 2.1.970126P0 : ServicePack 97/01/26